Historia

Bo Eklund 6Orust har sedan gammalt varit känt för båtbyggeri, fiske och sjöfart. Traditionen att leva med havet finns för alltid bevarad i de välkända fiske- och skutsamhällena Mollösund, Hälleviksstrand, Edshultshall, Stocken, Ellös, Kungsviken, Käringön och Gullholmen.

1986 – insåg några handlingskraftiga personer, att den gamla skutkulturen måste aktiveras för att leva vidare på Orust. Man startade Orust skolfartygsförening Förlig Vind med tanken att hitta en lämplig segelskuta för utbildningsändamål. Alla ungdomar på Orust skulle på detta sätt få en möjlighet att lära känna skutseglingens charm och vedermödor

Föreningens målsättning formulerades och gäller fortfarande. ”att i seglande fartyg aktivt verka för utbildning av i första hand ungdomar och deras fostran i sjömanskap, gemenskap, kamratskap och medansvar. Segelfartygsverksamheten ger förutsättningar för att väcka ungdomars intresse för kultur och tradition kring hav, båtbyggeri och sjöfart”.

Föreningen bildade Orust skolfartygsstiftelse, som köpte in Westkust och som sedan dess varit fartygets redare och ägare.

Westkust byggdes under ledning av disponenten Gustaf Groth på Sjötorps varv vid Vänern och levererades 1932 till beställaren skeppsredare Olof Hansson på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Han behöll fartyget fram till 1954, då hon såldes till Skärhamn på Tjörn där hon blev kvar i tio år.

Fram till 1964 gick Westkust som fraktskuta i Östersjön och mellan hamnar på de svenska, norska och danska kusterna. Hon lastade oftast sten, sågade trävaror, gödningsmedel, salt, kol och andra torra laster, vilket har medverkat till att bevara skrovet i gott skick. Cementlaster som blev många skutors öde togs mycket sällan ombord på Westkust.

1964 fick Westkust en ny ägare och hemmahamnen blev Visby . Efter några år var både stormast och mesan borta och hon var nu inte längre ett segelfartyg utan ett rent motorfartyg. I denna skepnad blev Westkust känd för ett antal spritsmugglarresor i Östersjön, vilka slutade i konkurs och fängelse för ägaren

Efter tre svåra år var hennes tid som fraktfartyg över då hon 1967 köptes till Göteborg av Dick Berghede för att användas som utbildningsfartyg i sjösportskolan. Westkust återställdes till ursprungligt skick som seglande tremastad slätskonare och lastrummet byggdes om till kombinerat sov- och samlingssal. Det var här som Orustborna hittade Westkust och beslutade att köpa in henne till den nystartade verksamheten inom föreningen Förlig Vind.

Egon H 36Ny hemmahamn blev nu Edshultshall på västra Orust. Här har hon sedan dess varit centrum för många unga och äldres ideella insatser och sociala samvaro under seglarskolor och andra utbildningar och vid det löpande underhålls- och reparationsarbetet där ”skutsnacket” är en viktig del.

Westkust har under dessa tjugo år regelbundet nyttjats av Orust kommun till lägerskolor för öns alla åttondeklassare, där eleverna fått pröva på skutseglingens hemligheter. Tusentals ungdomar har stiftat bekantskap en kortare eller längre tid. Verksamheten omkring fartyget har inneburit oförglömliga upplevelser och möten med andra människor. Många ungdomar har sedan fortsatt inom föreningen som instruktörer och ledare eller som matroser, styrmän, skeppare eller maskinist på både Westkust och andra fartyg. Närmare femtio ungdomar med rötter i Westkust har idag sin dagliga gärning inom handelsflottan i olika länder.

Ungdomssektionen inom Förlig Vind utgör länken mellan föreningens aktiva ungdomar och föreningens styrelse. Ungdomarna intressen och önskemål bevakas genom att minst två personer från ungdomsstyrelsen alltid deltar i föreningens styrelsemöten. Ungdomarna utser själva t ex. tillsättande av instruktörer i samband med olika seglingar.

En gammal skuta som Westkust kräver mycket underhåll. För att klara alla reparationer, renoveringar och icke minst myndighetskrav krävs resurser i form av stora ideella arbetsinsatser, bra nätverk och inte minst pengar – mycket pengar. I Sverige verkar statsmakterna ännu inte insett, att bevarandet av skutkulturen kräver betydligt större pengar än det hittillsvarande minimala skutstödet. Den viktigaste inkomstkällan för verksamheten är därför uthyrning av fartyget till företag, organisationer, föreningar, skolklasser och privatpersoner. Ombord hålls både konferenser, kalas, bröllop och begravningar!

Under de gångna tjugo åren har chaterverksamhet gjort att genomgripande upprustningar kunnat ske såväl i riggen som inombords. Säkerhetsutrustning har kunnat köpas in och förnyas för att möta moderna krav. Men mycket återstår att göra bl. a. en omfattande renovering av skrovet.

Sedan starten 1986 har Förlig Vinds aktiva medlemmar samlats på lördagar under vinterhalvåret för att sköta underhåll ochbild.6jpg reparationer av Westkust. Sedan hösten 2005 sker detta arbete i Kungsviken, där hyr vi Gösta Johannssons klassiska varv, välkänt för allt sjöfolk i Bohuslän. Westkust, som sedan ett par år utsett till ”k-märkt traditionsfartyg”. Har därmed vintertid hamnat mitt i hjärtat av det traditionella båtbyggeriet på Orust.