T/S Westkust

Skutans långa historia

1986 startade föreningen

1986 – insåg några handlingskraftiga personer, att den gamla skutkulturen måste aktiveras för att leva vidare på Orust. Man startade Orust skolfartygsförening Förlig Vind med tanken att hitta en lämplig segelskuta för utbildningsändamål. Alla ungdomar på Orust skulle på detta sätt få en möjlighet att lära känna skutseglingens charm och vedermödor.

Föreningens målsättning formulerades och gäller fortfarande. ”att i seglande fartyg aktivt verka för utbildning av i första hand ungdomar och deras fostran i sjömanskap, gemenskap, kamratskap och medansvar. Segelfartygsverksamheten ger förutsättningar för att väcka ungdomars intresse för kultur och tradition kring hav, båtbyggeri och sjöfart”.

Föreningen bildade Orust skolfartygsstiftelse, som köpte in Westkust och som sedan dess varit fartygets redare och ägare.

Orust har en lång historia inom båtbyggeri, fiske och sjöfart
Westkust har en lång historia

Westkusts historia

Åren 1932-1954 – Sjötorp, Göteborg och Skärhamn

Westkust byggdes under ledning av disponenten Gustaf Groth på Sjötorps varv vid Vänern och levererades 1932 till beställaren skeppsredare Olof Hansson på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Han behöll fartyget fram till 1954, då han sålde henne till Skärhamn på Tjörn där hon blev kvar i tio år.

Fraktskuta på Östersjön 1954-1964

Fram till 1964 gick Westkust som fraktskuta i Östersjön och mellan hamnar på de svenska, norska och danska kusterna. Hon lastade oftast sten, sågade trävaror, gödningsmedel, salt, kol och andra torra laster, vilket har medverkat till att bevara skrovet i gott skick. Cementlaster som blev många skutors öde togs mycket sällan ombord på Westkust.

Katastrofåren 1964-1964 runt Visby

1964 fick Westkust en ny ägare och hemmahamnen blev Visby . Efter några år var både stormast och mesan borta och hon var nu inte längre ett segelfartyg utan ett rent motorfartyg. I denna skepnad blev Westkust känd för ett antal spritsmugglarresor i Östersjön, vilka slutade i konkurs och fängelse för ägaren

Utbildningsfartyg i sjösportskolan från 1967

Efter tre svåra år var hennes tid som fraktfartyg över då Dick Berghede, Göteborg, köpte henne för att använda som utbildningsfartyg i sjösportskolan. Westkust återställdes till ursprungligt skick som seglande tremastad slätskonare och lastrummet byggdes om till kombinerat sov- och samlingssal. Det var här som Orustborna hittade Westkust 1986 och beslutade att köpa in henne till den nystartade verksamheten inom föreningen Förlig Vind.

Sedan blev det flytt till oss på Orust

Ny hemmahamn blev nu Edshultshall på västra Orust. Här har hon sedan dess varit centrum för många unga och äldres ideella insatser och sociala samvaro. Både under seglarskolor och andra utbildningar och vid det löpande underhållet och reparationsarbetet där ”skutsnacket” är en viktig del.

T/S Westkust

Lägerskolor och seglarskolor

Under många år har Orusts kommun regelbundet nyttjat Westkust till lägerskolor för öns alla åttondeklassare, där eleverna fått pröva på skutseglingens hemligheter. Tack vare det har tusentals ungdomar stiftat bekantskap en kortare eller längre tid. Verksamheten omkring fartyget har inneburit oförglömliga upplevelser och möten med andra människor. Dessutom har många ungdomar sedan fortsatt inom föreningen som instruktörer och ledare eller som matroser, styrmän, skeppare eller maskinist på både Westkust och andra fartyg. Över femtio ungdomar med rötter i Westkust har idag sin dagliga gärning inom handelsflottan i olika länder.

Lägerskolor och seglarskolor på Westkust

Föreningen har en aktiv ungdomssektion

Ungdomssektionen inom Förlig Vind utgör länken mellan föreningens aktiva ungdomar och föreningens styrelse. För att bevaka ungdomarnas intressen och önskemål deltar alltid minst två personer från ungdomsstyrelsen i föreningens styrelsemöten. Ungdomarna utser själva t ex. tillsättande av instruktörer i samband med olika seglingar.

Kostsamt underhåll av den gamla skutan

Eftersom en gammal skuta som Westkust kräver mycket underhåll så krävs resurser i form av stora ideella arbetsinsatser, bra nätverk och inte minst pengar – mycket pengar – för att klara alla reparationer, renoveringar och inte minst myndighetskrav. I Sverige verkar statsmakterna ännu inte insett, att bevarandet av skutkulturen kräver betydligt större pengar än det hittillsvarande minimala skutstödet. Den viktigaste inkomstkällan för verksamheten är därför uthyrning av fartyget till företag, organisationer, föreningar, skolklasser och privatpersoner. Ombord kan man hålla både konferenser, kalas, bröllop och begravningar!

Upprustningar har kunnat ske tack vare uthyrningsverksamhet

Under alla åren har charterverksamhet bidragit till att genomgripande upprustningar kunnat ske såväl i riggen som inombords. Därför har föreningen kunnat köpa in och förnya säkerhetsutrustning för att möta moderna krav. Men mycket återstår att göra bl. a. en omfattande renovering av skrovet.

Underhållsarbete under vinterhalvåret

Medlemmarna sköter underhåll varje lördag

Sedan starten 1986 träffas Förlig Vinds aktiva medlemmar på lördagar under vinterhalvåret för att sköta underhåll och reparationer av Westkust. Sedan hösten 2005 sker detta arbete i Kungsviken, där vi hyr Gösta Johannssons klassiska varv, välkänt för allt sjöfolk i Bohuslän. Westkust, som sedan ett par år utsett till ”k-märkt traditionsfartyg”. Har därmed vintertid hamnat mitt i hjärtat av det traditionella båtbyggeriet på Orust.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå